Back to Shop

สารสกัดกวาวเครือแดง 1 กก.

ติดต่อ เซลส์ สอบถามการสั่งซื้อ :: 082-096-7660 , 092-973-0299 , 090-729-4477

ติดต่อ r&d สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 086-576-7975 , 089-215-4663

รายละเอียดสินค้า

กวาวเครือแเดงใหญ่ตามตำรายาไทยระบุว่ากวาวเครือแดงสามารถใช้รับประทาานเพื่อเป็นยาอยุวัฒนะบำรุงกำลัง และเชื่อว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ จาก การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกวาวเครือแดง ต่อกล้ามเนื้อเรียบอวัยวะเพศที่แยกจากหนูแรท โดยใช้เตรียมสารสกัดกวาวเครือแดงด้วยสารละลาย 4 ชนิดคือ เมทานอล เอทานอล บิวทานอล และน้ำ พบว่าสารสกัดกวาวเครือแดงทุกชนิดสามารถยับยั้งการหดตัวของ cavernosum(คือส่วนเนื้อด้านในของอวัยวะเพศชาย) ที่ถูกกระตุ้นด้วย methoxamine ได้ โดยสารสกัดโดยเมทานอลยับยั้งได้สูงสุดคือ 31% สารสกัดเอทานอลและน้ำ ยับยั้งได้ 21% และ สารสกัดบิวทานอลยับยั้งได้ 15% และเชื่อว่าสารสกัดจากกวาวเครือแดงอาจมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ phosphodiesterase-5 (PDE-5) ที่ทำหน้าที่สลาย cGMP (1) เมื่อทดลองป้อนกวาวเครือแดงให้แก่หนูแรทเพศผู้ในรูปผงป่นละลายน้ำ และสารสกัดเอทธิลแอลกฮอล์ ความเข้มข้น 0.25, 0.5 และ 5 มก./มล. พบว่าหนูแรทที่ได้รับกวาวเครือแดงแบบผงป่นละลายน้ำเข้มข้น 0.5 และ 5 มก./มล. เป็นเวลา 21 วัน ทำให้น้ำหนักตัวของหนูแรทที่ได้รับสารสกัดเอทธิลแอลกอฮล์เข้มข้น 5 มก./มล. 21 วัน มีน้ำหนักสัมพัทธ์ของ seminal vesicles ต่อมลูกหมากและความยาวขององคชาติเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หนูแรทมีพฤติกรรมการสืบพันธุ์เพิ่มมากขึ้น
เมื่อศึกษาต่อไปถึงระยะ 42 วันพบว่าหนูแรทกลุ่มที่ได้รับกวาวเครือแดงแบบผงป่นละลายน้ำมีน้ำหนัก สัมพัทธ์ของ seminal vesicles ต่อมลูกหมาก ความยาวขององคชาตและพฤติกรรมการสืบพันธุ์เพิ่มมากขึ้น แต่หนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์กลับมีน้ำหนักสัมพัทธ์ของ seminal vesicles ลดลง (2) อย่างไรก็ตามการศึกษาผลของกวาวเครือแดงในระยะยาวและในปริมาณสารสกัดที่มาก ขึ้น กลับพบว่าทำให้ระดับของฮอร์โมน testosterone ของหนูแรทลดรง ซึ่งเป้นการแสดงให้เห็นว่าการรับประทานกวาวเครือแดงมากเกินไปอาจก่อให้เกิด ผลเสียต่อตับได้ (3) การศึกษาทางคลีนึกถึงฤทธิ์ของกวาวเครือแดงต่อสมรรถภาพทางเพศในคน โดยทำการศึกษาแบบ randomized double-blind ในอาสาสมัครเพศชาย 17 คน ที่มีอายุระหว่าง 30 – 70 ปี และมีประวัติว่ามีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างน้อย 6 เดือน โดยแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานกวาวเครือแดงแคปซูล ขนาด 250 มก./แคปซูล วันละ 4 แคปซูล เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนกลุ่มที่สองให้รับประทานยาหลอก (placebo) ในทุกๆ 2 สัปดาห์อาสาสมัครจะต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางเพศ (International index of erectile function quesionair, IIEF-5) ผลการศึกษาพบว่า ค่าเลือด และระดับฮอร์โมน testosterone ก่อนและหลัง การรับประทานแคปซูลกวาวเครือแดงไม่มีความแตกต่างกัน และไม่พบความแตกต่างเมื่อเทียบกับอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แต่ผลคะแนนจากแบบสอบถาม IIEF-5 จากอาสาสมัครระบุว่าการรับประทานแคปซูลกวาวเครือแดงทำให้สมรรถถาพทางเพศดีขึ้น 82.4% ทำให้สามารถสรุปได้ว่ากวาวเครือแดงสามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้โดยปราศจากความเป็นพิษ (4) เนื้อหาเรียบเรียงจาก จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 28/ตุลาคม 2553 เอกสารอ้างอิง

  1. โสภิต ธรรมอารี, กมลศรี สายพันธ์, วัชราพร ริกากรณ์ และ กรกนก อิงคนินันท์. ฤทธิ์ของสารสกัดกวาวเครือแดงต่อกล้ามเนื้อเรีนบอวัยวะเพศผู้ที่แยกจากกายหนู ขาว.
  2. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. 2544. การศึกษาเปรียบเทียบผลของกวาวเครือแดง (Butea superb Roxb.) ที่พบในพื้นที่ที่แตกต่างกันสองพื้นที่ต่ออวัยวะสืบพันธุ์ พฤติกรรมการสืบพันธุ์ และการแข็งตัวของอวัยวะเพศในหนูขาวเพศผู้ (Rattus norvegicus)
  3. Wichai Cherdshewasart, Papong Bhuntaku, Panriansaen, Winai Dahlan and Shuchinda Malaivijitnond. 2008. Androgen disruption and toxicity tests of Butea superba Roxb., a traditional herb used for treatment of erectile dysfunction, in mail rats. Maturitas. 60: 131-137.
  4. W Cherdshewasart and N Nimsakul. 2003. Clinical trial of Butea superb, an alternative herbal treatment of erectile dysfunction. Asian J Andol. 5: 243-246.

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สารสกัดกวาวเครือแดง 1 กก.”